neljapäev, 26. november 2015

Tänupalve

Selles palves anname südame põhjast tänu ja kiitust Jumalale.

Tänu Sulle, armas Taevane Isa, et oled kinkinud meile selle elu ja meid loonud.
„Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest Sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud Sinu tahtmise läbi!” Ilm 4:11.
Ma tänan Sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul Sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
Su silmad nägid mind juba mu eos ja Su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.

Mina olen ime, suur ime, ja tänan Sind selle eest. Imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.

Ma olen saanud oma näo salajas, oma kuju otsekui maa sügavuses. Su silmad nägid mind juba mu eos ja Su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas. Ps 139:14-16.
Halleluuja! Tänu Sulle, et oled läkitanud oma armsa Poja Jeesuse ja tema kaudu lepitanud minu patud, mind õigeks mõistnud ja kutsunud uude ellu. Tänu Sulle, et Sina, Jeesus, meie Päästja, oled olnud Isale kuulekas, kannatanud meie eest ja
...üheainsa ohvriga teinud jäädavalt täiuslikuks need, keda pühitsetakse. Hb 10:14.
Tänu Sulle, et oled Kolgatal avanud lahtise allika kõige patu ja rüveduse vastu, ja me tohime otsida kaitset Jeesuse vere väest. Tänu Sulle, et murrad meis elava patu võimu!

Tänu Sulle Kristuse kirkuse evangeeliumi eest, millest minagi tohin osa saada. Tänu Jumala sõna eest, mis Sa meile oled kinkinud.
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Ps 119:105.
Tänu Sulle, et kinkisid mulle Kristuse elava ja võitud sõna ning aitad sel usus minusse sulanduda. Tänu Sulle, et kirjutad oma sõna mu südamesse, et ma seda järgiksin.

Tänu Sulle, et oled loonud mind uueks ja kinkinud mulle ülestõusmiselu Kristuses – halleluuja! Tänu Sulle, et mu nimi on eluraamatus ega kustutata seda sealt ära! Tänu Sulle, Jeesus, et sa ei kaota ühtki neist, keda Isa Sulle on andnud, ka mitte mind! Kiitus, tänu ja au Sulle, Taevane Isa. Ja kiitus, tänu ja au Sinule, Jeesus Kristus, meie Päästja ja Kuningas, meie Issand! Sina oled suur ja kiidetav, Sinule kuulub au ja võim ja vägi, nüüd ja igavesti, aamen.

Tänu Sulle, armas Taevane Isa, et oled kinkinud meile kõik, mida eluks ja jumalakartlikkuseks tarvis läheb. Tänu Sulle, et tohime olla kindlad selles, mida Paulus tunnistab:
Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? Rm 8:32.
Tänu Sulle kõigi maiste andide eest: hea tervise, toimetuleku, lähedaste inimeste eest, keda oled mulle andnud! Tänu kõige jõukuse eest, mida oled mulle lubanud, ja selle hoolitsuse eest, mida oled mulle andnud. Tänu selle ilusa, vaba maa eest, kus me ei pea kartma mingit vägivalda ega terrorit.

Tänu Sulle et tohin olla usus. Tänu Sulle, Jeesus, et oled läkitanud teise lohutaja, Püha Vaimu, olema meiega. Tänu Sulle, et oled andnud meile tõotatud Püha Vaimu pitseriks lunastuspäeva jaoks. Tänu Sulle, et Jumala armastus on valatud meie südamesse Püha Vaimu kaudu, kes meile on antud. Tänu Sulle, et oleme tohtinud osa saada armuannetest ja võinud maitsta tulevase maailmaajastu väge.

Tänu Sulle, Püha Vaim, et võtad Kristuse omast ja jagad meile! Tänu Sulle, et annad Jumala sõnast minu sisemisele inimesele toitu ja valgustad mu sisimat Kristuse kirkuse evangeeliumiga! Tänu Sulle, et kasutad seda meelevalda, mis on Kristusel minu elus, ja viid läbi Jumala plaani, mis tal on minu elu kohta. Tänu Sulle, et annad oma ligiolu igasse päeva, juhatad ja juhid mind ning aitad käia Vaimus! Tänu Sulle, Püha Vaim, et aitad mind, sest mina ei tea, kuidas palvetada. Tänu Sulle, et aitad mind mu nõrkuses ja annad mulle jõudu, et saaksin palvetada nii nagu tarvis, vaimus ja tões, Püha Vaimu väes ja tulisuses!

Tänu Sulle, Jeesus Kristus, meie ülempreester, et oled teinud meist elava Jumala preestrid ja pannud meid pidama lepituse ametit nii, et saame kuulutada patte andeks, saame päästa inimesi ülekohtu köidikuist ning siduda patu ja pimeduse jõudusid. Tänu Sulle, et annad meile väe ülevalt olla Kristuse tunnistajad oma lähiümbruses ja kaugemalgi kuni maailma otsani! Tänu Sulle, et varustad meid vaimulikuks tööks vajalikuga ja läkitad meid, ning teed meie kaudu ilmsiks Jumala tarkuse, et
...Jumala mitmekülgne tarkus saab nüüd teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele. Ef 3:10.
Halleluuja, tänu Sulle, Issand! Tänu Sulle, et tohime saada tema sarnaseks, Kristuse sarnaseks. Tänu Sulle, et oled kinkinud meile ülestõusmiselu ja valmistanud meile uue ihu. Tänu Sulle, et ehitad meile linna, uue Jeruusalemma, ja annad meile koha Sinu juures kirkuses. Tänu Sulle, et annad meile kuningliku võimu!
Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi! Ps 110:2.
Tänu Sulle, et aitad meil kasutada sinu võimu armastuse ja armu allikana kõigi Sinu pühade heaks, nende heaks, keda Sina oled valinud ja kutsunud. Tänu Sulle, et aitad meil kasutada ka seda võimupositsiooni, mis saab meile osaks Kristuse ihu osana, kõige tugevuse ja usukindlusega, et alistada kuradi kavalad plaanid, vastu panna pimeduse jõududele ja vaenlast maha suruda! Tänu Sulle, et tohime olla Jumala alamad ja kuuletuda kõiges Kristusele. Tänu Sulle, et tohime riietuda Jumala kogu sõjavarustusse ja panna kuradile vastu nii, et ta meie juurest põgeneb!
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 2Sm 22:4.
Tänu Sulle, et juhid meid alati oma triumfikäigus Kristuses! Tänu Sulle, Jeesus, et palud alati meie eest. Tänu Sulle, et Sa ei väsi, et Sinu palveks tõstetud käed ei vaju alla, vaid Sa palud pidevalt oma võitleva koguduse eest, ja nii on meie võit kindel! Halleluuja, kiitus Issandale! Au Kristusele!
Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust! Ilm 5:12.

Sellele, kes istub troonil, ja Tallele – õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti! Ilm 5:13.
Aamen, aamen.

Autor:    Simo Papunen
Tõlkija:  Urmas Oras
Originaaltekst Kiitosrukous/www.vanha.uskonkilpi.net
Copyright © 2015 Uskon kilpi